ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Το πρόγραμμα προσφέρεται από το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

INTER-UNIVERSITY MASTER DEGREE

The program is jointly offered by the Department of Multimedia and Graphic Arts of the Cyprus University of Technology and the Department of Computer Science of the University of Cyprus

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Οι ραγδαίες εξελίξεις στις διαδραστικές τεχνολογίες και ιδιαίτερα στις τεχνολογίες ψυχαγωγίας καθώς και η ευρεία χρήση διαδραστικών εικονικών περιβαλλόντων και παιχνιδιών ηλεκτρονικών υπολογιστών, τόσο για ψυχαγωγία όσο και για σοβαρούς σκοπούς (π.χ. εκπαίδευση, ενημέρωση), είναι αναμφισβήτητη σωστός σχεδιασμός και η αποτελεσματική ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων απαιτούν τη σε βάθος μελέτη και κατανόηση του υποβάθρου των αντίστοιχων επιστημονικών περιοχών. Για το λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί η ανάγκη ύπαρξης ακαδημαϊκών προγραμμάτων τα οποία να παρέχουν το αναγκαίο επιστημονικό υπόβαθρο στους φοιτητές που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν ως επαγγελματίες και ερευνητές στους τομείς των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και των διαδραστικών τεχνολογιών.

Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις καθώς και την ιδιαίτερη ανάγκη τα συγκεκριμένα θέματα να μελετηθούν διεπιστημονικά, προσφέρεται σε συνεργασία του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου το διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιπέδου Μάστερ (MSc) στον τομέα «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών και Διαδραστικών Τεχνολογιών» (MSc Design and Development of Computer Games and Interactive Technologies)

Διαβάστε Περισσότερα

AIMS & GOALS

The rapid advances in interactive technologies and especially in entertainment technologies, as well as the widespread use of interactive virtual environments and computer games, both for entertainment and for serious purposes (e.g. education, news), is undoubtedly the right planning and effective development of such systems require the in-depth study and understanding of the background of the respective scientific areas. For this reason, there is a need for academic programs that provide the necessary scientific background for students wishing to become professionals and researchers in the field of computer games and interactive technologies.

Taking into account the current scientific developments as well as the particular need to study interdisciplinary issues, the «MSc Design and Development of Computer Games and Interactive Technologies» program is offered jointly fromthe Department of Multimedia and Graphic Arts of the Cyprus University of Technology and the Department of Computer Science of the University of Cyprus

Read More