Προγραμμα Σπουδων / Curriculum

Φοίτηση

Για την επιτυχή παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος απαιτείται η επιτυχής συμπλήρωση τουλάχιστον 90 ECTS. Τα μισά περίπου μαθήματα προσφέρονται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τα άλλα μισά από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το πρόγραμμα προσφέρεται σε πλήρη και σε μερική φοίτηση.

Η κανονική διάρκεια της φοίτησης σε πλήρη βάση είναι 3 εξάμηνα.  Στην πλήρη φοίτηση οι φοιτητές παρακολουθούν 4 μαθήματα ανά εξάμηνο για τα πρώτα δύο εξάμηνα, ενώ το τρίτο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της υποχρεωτικής μεταπτυχιακής διατριβής.  Η εγγραφή στη Διατριβή Μάστερ δεν μπορεί να γίνει πριν από την επιτυχή ολοκλήρωση του διδακτικού μέρους του προγράμματος.

Η κανονική διάρκεια της φοίτησης σε μερική βάση είναι 5 εξάμηνα. Στη μερική φοίτηση οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθούν τουλάχιστον δύο μαθήματα ανά εξάμηνο μέχρι τη συμπλήρωση των 8 μαθημάτων που απαιτούνται, ενώ επιπρόσθετα, για να αποφοιτήσουν, πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς και τη μεταπτυχιακή διατριβή. Σε σχέση με τα μαθήματα, σημειώνεται ότι οι φοιτητές πρέπει να πάρουν τουλάχιστον δύο μαθήματα από το κάθε πανεπιστήμιο. Η εγγραφή στη Διατριβή Μάστερ δεν μπορεί να γίνει πριν από την επιτυχή ολοκλήρωση του διδακτικού μέρους του προγράμματος.

Τα μαθήματα που προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα πραγματοποιούνται στη Λευκωσία. Τα μαθήματα που προσφέρονται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα πραγματοποιούνται στη Λεμεσό.


Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται βάση των δύο πυλώνων Σχεδιασμού και Πληροφορικής. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν οκτώ μαθήματα, προερχόμενα και από τους δύο πυλώνες, καθώς και τη Διατριβή Μάστερ. Κάθε μάθημα μεταπτυχιακού επιπέδου φέρει διδακτικό φόρτο 7.5 – 8 Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) ενώ η Διατριβή Μάστερ πιστώνεται με 30 ECTS.


Πίνακες Μαθημάτων

Οι ακόλουθοι πίνακες αναφέρουν τα μαθήματα αναφέρονται σε πλήρη φοίτηση. Φοιτητές μερικής φοίτησης θα πρέπει να εγγράφονται σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ανά εξάμηνο κατά το διδακτικό μέρος των σπουδών τους.

Κωδικοί:

ΠΓΤ – Μαθήματα Σχεδιασμού που προσφέρονται από το τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
ΕΠΛ – Μαθήματα Πληροφορικής που προσφέρονται από το τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστήμιο Κύπρου

1ο Εξάμηνο (Φθινοπωρινό)

 • ΠΓΤ 521: Δημιουργία Σεναρίου 

3 από τα πιο κάτω 5 μαθήματα: *

 • ΠΓΤ 511: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή 
 • ΠΓΤ 520: Eφαρμογές Τρισδιάστατης Μοντελοποίησης 
 • ΕΠΛ 607: Γραφικός και Εικονικός Υπολογισμός 
 • ΕΠΛ 131: Αρχές Προγραμματισμού Ι
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 

* Τα μαθήματα που θα πάρει ο κάθε φοιτητής θα αποφασίζονται κατόπιν συνεννοήσεως με τον ακαδημαϊκό του σύμβουλο ή συντονιστή του μεταπτυχιακού προγράμματος με βάση το υπόβαθρο του φοιτητή.

 

2ο Εξάμηνο (Εαρινό)

 • ΠΓΤ 518: Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών 
 • ΕΠΛ 653: Τεχνολογία Λογισμικού Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 

**  Τα μαθήματα που θα πάρει ο κάθε φοιτητής θα αποφασίζονται κατόπιν συνεννοήσεως με τον ακαδημαϊκό του σύμβουλο ή συντονιστή του μεταπτυχιακού προγράμματος.

 

3ο Εξάμηνο (Φθινοπωρινό)

 • ΠΓΤ 580 / ΕΠΛ 700: Διατριβή Μάστερ*

* Η εγγραφή στη Διατριβή Μάστερ δεν μπορεί να γίνει πριν από την επιτυχή ολοκλήρωση του διδακτικού μέρους του προγράμματος.


Ενδεικτικά Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής *

Φθινοπωρινό Εξάμηνο:

 • ΠΓΤ 511: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή 
 • ΠΓΤ 520: Eφαρμογές Τρισδιάστατης Μοντελοποίησης 
 • ΠΓΤ 524:  Σχεδιασμός Ψηφιακών Διεπαφών
 • ΠΓΤ 529:  Θέματα Αιχμής Διαδραστικών Πολυμέσων
 • ΠΓΤ 541: Ερευνητικές Μεθόδοι
 • ΕΠΛ 604: Τεχνητή Νοημοσύνη 
 • ΕΠΛ 607: Γραφικός και Εικονικός Υπολογισμός 
 • ΕΠΛ 699: Ειδικά θέματα στην Πληροφορική
 • ή από άλλα μαθήματα που προσφέρουν τα δύο τμήματα σε μεταπτυχιακό επίπεδο και είναι συναφή με το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα

Εαρινό Εξάμηνο:

 • ΠΓΤ 516: Σχεδιασμός Εφαρμογών Διαδικτύου
 • ΠΓΤ 519: Εικονική Πραγματικότητα
 • ΠΓΤ 526: Διαχείριση Έργων
 • ΠΓΤ 527: Δημιουργικός Προγραμματισμός για Εφαρμογές Πολυμέσων
 • ΠΓΤ 528: Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Πολυμέσων
 • ΠΓΤ 529:  Θέματα Αιχμής Διαδραστικών Πολυμέσων
 • ΠΓΤ 545: Εκπαιδευτικά Πολυμέσα
 • ΕΠΛ 656: Γραφικά: Μοντελοποίηση και Ρεαλισμός 
 • ΕΠΛ 658: Ψηφιακή Επεξεργασία Βίντεο 
 • ΕΠΛ 668: Μηχανική Όραση
 • ΕΠΛ 699: Ειδικά θέματα στην Πληροφορική
 • ΔΕΔ 434: Επιχειρηματικότητα ή ΔΕΔ 432: Διαχείριση Καινοτομιών
 • ή από άλλα μαθήματα που προσφέρουν τα δύο τμήματα σε μεταπτυχιακό επίπεδο και είναι συναφή με το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα

* Για να προσφερθεί ένα μάθημα θα πρέπει να έχει ελάχιστο ακροατήριο 5 φοιτητών. Η πιο πάνω λίστα μαθημάτων είναι ενδεικτική. Τα μαθήματτα που θα προσφερθούν καθορίζονται από το τμήμα.
Study

For the successful completion of the postgraduate program it requires the successful completion of at least 90 ECTS. About half of the courses are offered by the Cyprus University of Technology and the other half by the University of Cyprus. The program is offered in full-time and part-time study.

The normal duration of full-time study is 3 semesters. At full-time, students attend 4 lessons per semester for the first two semesters, while the third semester is devoted to the preparation of the obligatory postgraduate dissertation. The registration to the Master Thesis can not be done before the successful completion of the curriculum of the program.

The normal duration of part-time study is 5 semesters. In part-time students have to attend at least two courses per semester until the completion of the 8 required courses, and in addition to graduate, they must successfully complete the postgraduate dissertation. In relation to the courses, it is noted that students must take at least two courses from each university. The registration for the Master Thesis can not be done before the successful completion of the curriculum of the program.

The courses offered by the University of Cyprus will take place in Nicosia. The courses offered by the Cyprus University of Technology will take place in Limassol.


Curriculum

The curriculum is based on the two pillars of Design and Computer Science. For the successful completion of the program students have to complete eight courses, coming from both pillars, as well as the Master’s Thesis. Each postgraduate course has a teaching load of 7.5 – 8 European Credit Units (ECTS) while the Master’s Thesis is credited with 30 ECTS.


Table of Learning Units on Offer

The following tables indicate the courses refer to full-time attendance. Part-time students should enroll in at least two courses per semester during the course of their studies.

Code:

MGA – Design courses offered by the Department of Multimedia and Graphic Arts of the Cyprus University of Technology
CS – Computer Science courses offered by the Department of Computer Science of the University of Cyprus

1ο Semester (Fall)

 • MGA 521: Narrative Structure 

3 from the following 5 courses: *

 • MGA 511: Human-Computer Interaction 
 • MGA 520: Applications of Three-Dimensional Modeling 
 • CS 607: Visual Computing 
 • CS 131: Programming Principles Ι
 • Elective Unit 

* The courses that each student will take will be decided upon by an agreement with his / her academic advisor or coordinator of the postgraduate program based on the student background.

 

2ο Semester (Spring)

 • MGA 518: Games Development 
 • CS 653: Computer Games Software Technology
 • Elective Unit  
 • Elective Unit  

**  The courses that each student will take will be decided upon by an agreement with his / her academic advisor or coordinator of the postgraduate program.

 

3ο Semester(Spring)

 • MGA 580 / CS700: Master Thesis*

* The registration for the Master Thesis can not be done before the successful completion of the curriculum of the program.


Inticative Elective Postgraduate Level Unit *

Spring Semester:

 • MGA 511: Human-Computer Interaction 
 • MGA 520: Applications of Three-Dimensional Modeling 
 • MGA 524:  Interface Design for Digital Media
 • MGA 529:  Contemporary Topics in Interactive Multimedia
 • MGA 541: Research Methods
 • CS 604: Artificial Intelligence 
 • CS 607: Visual Computing 
 • CS 699: Special Topics in Computer Science: Online Social Networks
 • or from other courses offered by the two departments at postgraduate level and relevant to the specific postgraduate program

Fall Semester:

 • MGA 516: Design for Web Applications
 • MGA 519: Virtual Reality
 • MGA 526: Project Management
 • MGA 527: Creative Programming for Digital Media
 • MGA 528: Design for Multimedia
 • MGA 529: Contemporary Topics in Interactive Multimediaν
 • MGA 545: Educational Multimedia
 • CS 656: Computer Graphics: Modeling and Realism
 • CS 658: Digital Video Processing
 • CS 668: Computer Vision
 • CS 699: Special Topics in Computer Science: Online Social Networks
 • DED 434: Entrepreneurship ή DED 432: Innovation Management
 • or from other courses offered by the two departments at postgraduate level and relevant to the specific postgraduate program

* For a course to be offered, it should have a minimum of 5 students. The above list of courses is indicative. The lessons to be offered are determined by the Departments.