Αιτησεις / Applications

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, ή με τίτλο σπουδών ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), σε γνωστικά αντικείμενα που μπορεί να καθορίζει το πρόγραμμα. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές, που αναμένεται να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πριν την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος.
Οι υποψήφιοι χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση μόνο σε ένα από τα δύο συμβαλλόμενα πανεπιστήμια, καθώς οι αιτήσεις θα εξεταστούν από κοινού.

 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Για περισσότερες πληροφορίες όσο αφορά τις προκηρύξεις θέσεων και τις αιτήσεις, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων.

Το τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, προσφέρει επίσης Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΑ στη Γραφιστική Επικοινωνία (MA Graphic Communication), καθώς και MA στα Διαδραστικά Πολυμέσα (ΜΑ Interactive Multimedia).

 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Για περισσότερες πληροφορίες όσο αφορά τις προκηρύξεις θέσεων και τις αιτήσεις, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Applicants have the right to apply for a degree from a recognized university, or with a degree recognized by the Cyprus Degree Assessment Board (KY.SATS), in subjects that can be defined by the program . Applications may also be submitted by undergraduate undergraduate students who are expected to receive a university degree prior to the graduation program.
Candidates need to apply to only one </ strong> of the two contracting universities, as the applications will be considered together.

 

FOR APPLICATIONS IN THE CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

For more information on job notices and applications, please visit the website of the Master Degrees.

The Department of Multimedia and Graphic Arts of the Cyprus University of Technology also offers a Master Program MA in Graphic Communication (MA Graphic Communication), as well as
MA in Interactive Multimedia (ΜΑ Interactive Multimedia).

 

FOR SUBMISSION OF APPLICATIONS TO THE UNIVERSITY OF CYPRUS

For more information on job notices and applications, please visit the website of the School of Postgraduate Studies.