Φοιτηση / Studies

Σύστημα σπουδών και φοίτησης:

Η φοίτηση είναι υποχρεωτική και μπορεί να είναι πλήρης ή μερική.

Για την απόκτηση του διπλώματος Μάστερ απαιτείται:

Η πλήρης φοίτηση έχει διάρκεια τριών εξαμήνων. Η μερικής φοίτηση έχει κανονική διάρκεια πέντε εξαμήνων.

Επιτυχής ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού περιλαμβάνει επιτυχή παρακολούθηση 8 μαθημάτων μεταπτυχιακού επιπέδου και επιτυχής εκπόνηση διατριβής Μάστερ, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Γλώσσα διδασκαλίας:

Η γλώσσα διδασκαλίας του μεταπτυχιακού  προγράμματος Μάστερ είναι η Ελληνική.  Ωστόσο, οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν  πολύ καλά και την Αγγλική γλώσσα για σκοπούς πρόσβασης και αξιοποίησης της σχετικής βιβλιογραφίας.

Δίδακτρα:

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν δίδακτρα, το ύψος των οποίων ανά πρόγραμμα (για υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) έχει ως εξής:

  • Προγράμματα Μάστερ στην ελληνική γλώσσα € 4.100

Από την  υποχρέωση καταβολής διδάκτρων  απαλλάσσονται μόνο οι μεταπτυχιακοί  φοιτητές που είναι ταυτόχρονα και  μεταπτυχιακοί συνεργάτες. Ο τρόπος καταβολής των διδάκτρων και  όλες οι απαραίτητες πληροφορίες  επεξηγούνται αναλυτικά στον Κανόνα Καταβολής Διδάκτρων για Μεταπτυχιακές Σπουδές, που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

Χρηματοδότηση μεταπτυχιακών φοιτητών:

Εκτός από  τις υποτροφίες που προσφέρει  το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ), το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο μπορεί να χρηματοδοτήσει μεταπτυχιακό φοιτητή έναντι προσφοράς βοηθητικού έργου για κάλυψη αναγκών του Τμήματος στο οποίο φοιτά ή άλλων Τμημάτων. Βοηθητικό έργο σημαίνει: βοηθητικό διδακτικό έργο, διδασκαλία φροντιστηρίων, διδασκαλία ασκήσεων, επιτήρηση εργαστηρίων, διόρθωση γραπτών, κ.λπ. Αυτό δεν περιλαμβάνει την επί μέρους προσωπική ερευνητική δραστηριότητα του φοιτητή ούτε την ατομική ερευνητική δραστηριότητα των μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού. Οι μηνιαίες απολαβές προσδιορίζονται ανάλογα με το προσφερόμενο έργο.

Αριθμός υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές  Μάστερ παρέχεται από ιδιωτικούς οργανισμούς μέσω του Σωματείου  Ευημερίας Φοιτητών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας σπουδών και φοιτητικής μέριμνας: http://www.cut.ac.cy/studies/postgraduate/
System of studies:

The attendance is compulsory and may be full or partial.

To obtain the Master’s degree is required:

Full-time attendance lasts three semesters. Part time has a normal duration of five semesters.

Successful completion of the postgraduate course includes successful follow-up of 8 postgraduate courses and successful Master’s Thesis, according to the postgraduate program.

Language of instruction:

The language of the master’s program is Greek. & nbsp; However, students should also know English very well for the purposes of accessing and exploiting the relevant bibliography.

Tuition fees:

According to the law, postgraduate students pay tuition fees, the amount of which per program (for nationals of the Member States of the European Union) is as follows:

  • Master’s programs in Greek € 4.100

Only postgraduate students who are both postgraduate associates are exempt from paying tuition fees. The way the fees are paid and all the necessary information is explained in detail in the Teaching Payment Rule for Postgraduate Studies, which is posted on the University’s website.

Financing of graduate students:

In addition to the scholarships offered by the Cyprus State Scholarship Foundation (IKYK), the University of Technology can fund a postgraduate student in return for an auxiliary project to cover the needs of the department where he or other departments attend. Auxiliary work means: auxiliary didactic work, teaching of tutorials, teaching of exercises, laboratory supervision, writing corrections, etc. This does not include the individual research activity of the student nor the individual research activity of members of the teaching and research staff. Monthly earnings are determined according to the offered work.

Number of scholarships for postgraduate studies Masters are provided by private organizations through the Student Welfare Association.

More information can be found on the website of the Department of Studies and Student Affairs: http://www.cut.ac.cy/studies/postgraduate/