Περιγραφες Μαθηματων / Courses Descriptions

Περιγραφή Μαθημάτων

 

Μαθήματα προσφερόμενα από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΠΓΤ 511: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή

Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται στη σημασία της ευχρηστίας σε διαδραστικά συστήματα. Οι φοιτητές θα μελετήσουν τις βασικές έννοιες και το θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό, καθώς και τεχνικές σχεδιασμού και αξιολόγησης διαδραστικών συστημάτων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοούν τη σημασία της ευχρηστίας και τις συνέπειες του «φτωχού» σχεδιασμού σε διαδραστικά συστήματα, να αξιολογούν το σχεδιασμό διαδραστικών συστημάτων, να χρησιμοποιούν τεχνικές ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού και να εφαρμόζουν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τα ζητήματα και τις πιθανές σχεδιαστικές λύσεις σε διάφορα σενάρια. Επιπρόσθετα οι φοιτητές θα κληθούν να συγκρίνουν τεχνολογίες διεπαφής χρήστη, να διεξαγάγουν συλλογή δεδομένων χρησιμοποιώντας πολλαπλές μεθόδους και να αξιολογήσουν την ευχρηστία ενός διαδραστικού συστήματος με χρήστες και εμπειρογνώμονες. Το πρακτικό κομμάτι του μαθήματος θα ακολουθήσει την εκπαιδευτική μέθοδο «Μάθηση βασισμένη σε Προβλήματα» (Problem-based Learning – PBL) όπου οι φοιτητές ξεκινώντας με την υποβολή πρότασης θα επιλέξουν, αναλύσουν, σχεδιάσει και αξιολογήσει σχεδιαστικές λύσεις σε πραγματικά σχεδιαστικά προβλήματα. To μάθημα διέπετε από ισορροπία θεωρίας και πράξης και σε μεγάλο βαθμό ακολουθεί προβληματοκεντρική μάθηση.

ΠΓΤ 516: Σχεδιασμός Εφαρμογών Διαδικτύου

Το μάθημα στοχεύει στην εκμάθηση βασικών αρχών, μεθοδολογίας και πρακτικών για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών, τόσο στατικών όσο και δυναμικών. Εξετάζονται και εφαρμόζονται εκτενώς client-side τεχνολογίες βάση των προτύπων βιομηχανίας, όπως η HTML5, CSS3, Javascript, XML και PHP οι οποίες καθιστούν δυνατή την ανάπτυξη πλούσιων – αλληλεπιδρατικών διαδικτυακών εφαρμογών. Το μάθημα αποσκοπεί επίσης στη δημιουργία εύχρηστων και σωστά δομημένων διεπαφών χρήστη (UI) – αισθητικά και σημασιολογικά – οι οποίες συμμορφώνονται με τα πρότυπα του W3C και είναι λειτουργικά επεκτάσιμες σε διαφορετικές συσκευές. Τέλος το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με διαθέσιμα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) για τη ανάπτυξη, παραμετροποίηση και συντήρηση δυναμικών ιστοσελίδων. Προαπαιτούμενο: Έγκριση Ακαδημαϊκού Συμβούλου.

ΠΓΤ 518: Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών

Οι φοιτητές με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα γνωρίζουν τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο τις αρχές που αφορούν στον σχεδιασμό καθώς και την ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού. Θα γνωρίζουν τις επιστημονικές έννοιες σχετικά με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα βήματα που ακολουθούνται από την σύλληψη της ιδέας ενός παιχνιδιού μέχρι την παράδοση του στους τελικούς χρήστες/παίκτες, την διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης, την θεωρεία και τρόπους χρήσης τεχνικών που ενσωματώνονται στα παιχνίδια ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η έμφαση του μαθήματος δίνεται στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών παιχνιδιών βασισμένη σε αρχές και γνώσεις που έχουν ανακτηθεί σε προηγούμενα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος. Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αναπτύξουν το δικό τους ηλεκτρονικό παιχνίδι ή/και αλληλεπιδραστικό τρισδιάστατο εικονικό κόσμο. Για την επίτευξη των πιο πάνω θα χρησιμοποιηθεί η μηχανή ανάπτυξης παιχνιδιών Unity3D και η γλώσσα προγραμματισμού σεναρίου (scriptlanguage) Javascript.

ΠΓΤ 519: Εικονική Πραγματικότητα

Το μάθημα αυτό θα ασχοληθεί με την εικονική πραγματικότητα ως μια σύγχρονη μορφή σχεδιασμού διαδραστικών εφαρμογών πολυμέσων για διάφορους τομείς. Οι φοιτητές  θα αποκτήσουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά με τις αρχές, μεθοδολογίες σχεδίασης, δυνατότητες και περιορισμούς συστημάτων δυνητικής πραγματικότητας.  Το μάθημα χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα θα γίνει  μια ιστορική επισκόπηση της εξέλιξης της εικονικής πραγματικότητας και θα παρουσιαστούν  έννοιες, υλικό, λογισμικό και μεθοδολογίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας. Στην δεύτερη ενότητα του μαθήματος θα συζητηθούν θέματα σχετικά με την ανθρώπινη αντίληψη μέσα σε εικονικά περιβάλλοντα εμβύθυνσης  Στο τρίτο μέρος του μαθήματος θα εξεταστούν χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας, ως προς την αποτελεσματικότητά τους στα πεδία εφαρμογής τους. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης τους, οι φοιτητές  θα σχεδιάσουν και θα αξιολογήσουν διαδραστικά συστήματα εικονικής πραγματικότητας.

ΠΓΤ 520: Εφαρμογές Τρισδιάστατης Μοντελοποίησης

Tο μάθημα ξεκινά με μία θεωρητική και πρακτική προσέγγιση με στόχο την εκμάθηση βασικών αρχών σχετικών με τον τρισδιάστατο ψηφιακό χώρο, την κατασκευή τρισδιάστατων μοντέλων και το animation. Το μάθημα είναι επικεντρωμένο σε τεχνικές για χρήση σε real time περιβάλλοντα. Η θεωρητική προσέγγιση επιτυγχάνεται με την παρουσίαση βασικών αρχών της μοντελοποίησης και animation σε real time περιβάλλοντα (π.χ. χαμηλό polygon count, σωστό rigging, animation cycles), καθώς και οπτικού υλικού για διερεύνηση και ανάλυση της διαδικασίας παραγωγής τους. Η πρακτική προσέγγιση συνιστάται στην εφαρμογή διαφόρων τεχνικών και την εξοικείωση στη χρήση του λογισμικού Autodesk Maya, την κατασκευή τρισδιάστατων χώρων και χαρακτήρων, την κατασκευή επιλεγμένων animation cycles και την εισαγωγή τους στο λογισμικό Unity.

ΠΓΤ 521: Δημιουργία Σεναρίου για Video Games

Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές που θέλουν να αναπτύξουν μια ολοκληρωμένη κατανόηση των παραγόντων που διαμορφώνουν τη βιομηχανία παιχνιδιών καθώς και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό των παιχνιδιών από πλευράς σεναρίου, δομής και πλοκής. Εκτός από την ανάπτυξη των δημιουργικών δεξιοτήτων τους, οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν και να αναπτύξουν περαιτέρω την δημιουργική γραφή ενός σεναρίου και την ευκαιρία να σχεδιάσουν μέρος του σεναρίου τους σε συνδυασμό με το μάθημα ΠΓΤ 520.

ΠΓΤ 522: Σχεδιασμός Ψηφιακών Διεπαφών

Σε αυτό το μάθημα οι μαθητές θα ενθαρρυνθούν να αναπτύξουν κριτική σκέψη και σχετικές πρακτικές δεξιότητες στο σχεδιασμό διεπαφών για χρήση σε διάφορες εφαρμογές πολυμέσων. Οι μαθητές θα εφαρμόσουν τις σχετικές θεωρητικές αρχές και γνώσεις για να σχεδιάσουν αποτελεσματικές διαπαφές χρησιμοποιώντας λογισμικά. Ο σχεδιασμός των διεπαφών θα ολοκληρωθεί ως μέρος του μαθήματος. Το μάθημα θα καλύψει θέματα όπως το Graphical User Interface (GUI), πως σχεδιάζεται μια εμπειρία, την ισορροπία και τη σύνθεση στην οθόνη, ο σχεδιασμός πληροφοριών για την οθόνη, καθώς και το σχεδιασμό μεταφορών, τη χρήση χρωμάτων, τη σωστή τυπογραφία και την επίτευξη προσβασιμότητας και αναγνωσιμότητας. Επίσης θα εξετασθούν πειραματικές διεπαφές και διαφανείς διεπαφές (transparent interfaces). Aποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή ότι οι φοιτητές έχουν κάποια γνώση του Adobe Illustrator και του Adobe Photoshop. Το μάθημα αυτό είναι περίπου 80% πρακτικό και 20% θεωρητικό. Στο πρακτικό κομμάτι οι καθηγητές επιβλέπουν την ανάπτυξη και σχεδιασμό των διαπεφών μέσα στη τάξη, και στο θεωρητικό κομμάτι οι φοιτητές με την επίβλεψη του καθηγητή παρουσιάζουν και συζητούν τις θεωρητικές αρχές που διέπουν την ανάπτυξη αποτελεσματικών διεπαφών.

ΠΓΤ 526: Διαχείριση Έργων

Ο τομέας της διαχείρισης έργου ασχολείται με το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τη διοίκηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση για την επίτευξη των προγραμματισμένων στόχων ενός πολυμεσικού έργου. Αναλύονται εκτενώς τα προκαθορισμένα κριτήρια που αφορούν στη διαχείριση του σκοπού (scope), του χρονοδιάγραμματος, του προυπολογισμού και της ποιότητας. Το μάθημα εξετάζει επίσης τις περιοχές της διαχείρισης κινδύνου και αντίστοιχα σχεδία αποκατάστασης, καθώς και τη διαχείριση της επικοινωνίας με/προς τα εμπλεκομένα μέρη, ως ουσιώδεις για την επιτυχή έκβαση έργων μέσα σε ποικίλα περιβάλλοντα. Τέλος μελετούνται οι ορθές προσεγγίσεις για την εκκίνηση και την ενίσχυση επιχειρήσεων, με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη βιομηχανία των δημιουργικών /καινοτόμων/ πολυμεσικών τεχνών. Προαπαιτούμενο: Έγκριση Ακαδημαϊκού Συμβούλου.

ΠΓΤ 527: Δημιουργικός Προγραμματισμός για Εφαρμογές Πολυμέσων

Το μάθημα διδάσκει την ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών δεξιοτήτων και προγραμματισμού για δημιουργική εργασία. Επιπλέον, το μάθημα διερευνά τη δημιουργική χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για την ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών. Εξετάζει τις τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται στην υλοποίηση διαδραστικών εφαρμογών που κάνουν χρήση εικόνας, ήχου και γραφικών και επικεντρώνεται στην εφαρμογή των δεξιοτήτων αυτών σε δημιουργικές εργασίες. Το μάθημα προσφέρεται για οποιοδήποτε επιθυμεί να εφαρμόσει τις τεχνικές του ικανότητες σε δημιουργικές εργασίες σε τομείς που εκτείνονται από τα παιχνίδια υπολογιστών μέχρι και καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις στην διαδραστική μουσική, καθώς επίσης και για τους καλλιτέχνες που θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τον προγραμματισμό ως μέρος της καλλιτεχνικής τους έκφρασης.Ο τρόπος διδασκαλίας του μαθήματος αυτού περιλαμβάνει παράδοση θεωρίας, πρακτική εξάσκηση και πρακτικές εργασίες. Προαπαιτούμενο: Έγκριση Ακαδημαϊκού Συμβούλου.

ΠΓΤ 528: Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Πολυμέσων

Το μάθημα εξετάζει τον ρόλο της τέχνης σε σύγχρονες πολυμεσικές εφαρμογές προσφέροντας ένα πλαίσιο όπου οι φοιτητές εξερευνούν και αναπτύσσουν αισθητικά προοδευτικές έννοιες και επαγγελματικές πρακτικές. Στοχεύει στη ανάπτυξη ικανοτήτων καλλιτεχνικής διεύθυνσης, σκηνοθεσίας, εικονογράφησης ταινίας (storyboarding), σχεδιασμού χαρακτήρων, χώρων, και διεύθυνσης φωτογραφίας και την ολοκλήρωση και παρουσίαση του προπαραγωγικού σταδίου για διαφορετικές δημιουργικές εφαρμογές. Προαπαιτούμενο: Έγκριση Ακαδημαϊκού Συμβούλου.

ΠΓΤ 529:  Θέματα Αιχμής Διαδραστικών Πολυμέσων

Το μάθημα αυτό καταπιάνεται με τρέχοντα θέματα στα διαδραστικά πολυμέσα. Το περιεχόμενο του μαθήματος διαμορφώνεται έτσι ώστε να περιλαμβάνει πρόσφατες μεθοδολογίες και θέματα αιχμής στα διαδραστικά πολυμέσα και συναφή πεδία εφαρμογών. Προαπαιτούμενο: Έγκριση Ακαδημαϊκού Συμβούλου.

ΠΓΤ 541: Ερευνητικές Μεθόδοι

Το μάθημα αυτό αποτελεί μια μεταπτυχιακή εισαγωγή στη μεθοδολογία και ανάπτυξη της κοινωνικής έρευνας. Είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες στη διεκπεραίωση ερευνητικών εργασιών. Το μάθημα περιλαμβάνει ανασκόπηση των βασικών συνθετικών στοιχείων διαφόρων επιστημονικών μεθόδων, με έμφαση στις εννοιολογικές και λειτουργικές διαδικασίες καθώς και στις πιο συνηθισμένες μεθόδους μέτρησης και αναπτυξής τους. Το μάθημα καλύπτει τις αρχές διαφόρων μεθοδολογιών έρευνας, κυρίως ποιοτικές. Συγκεκριμένα, τα περιεχόμενα είναι: Eρευνα επισκόπησης (survey), μελέτη περίπτωσης (case study), το πείραμα (experiment), εθνογραφία (ethnography), φαινομενολογία (phenomenology), φαινομενογραφία (phenomenography), θεμελιωμένη θεωρία (grounded theory), έρευνα δράσης (action research), aνάλυση περιεχομένου (content analysis), η ποσοτική έρευνα (quantitative research), και η μικτή μεθοδολογία (mixed methods). Εκτός από την ανάπτυξη γνώσεων για τις μεθόδους κοινωνικής έρευνας, το μάθημα εξετάζει πως μπορούν να συμβάλλουν και να ενημερώσουν οι μεθοδολογίες αυτές στην ανάπτυξη και σχεδιασμό πολυμεσικών και σχεδιαστικών έργων. Το μάθημα αυτό είναι εξ ολοκλήρου θεωρητικό και ο τρόπος διδασκαλίας περιλαμβάνει παρουσιάσεις και συζητήσεις που πηγάζουν από τους φοιτητές αλλά καθοδηγούνται από το καθηγητή.

ΠΓΤ 545: Εκπαιδευτικά Πολυμέσα 

To μάθημα αναλύει τις εκπαιδευτικές δυνατότητες των πολυμέσων και εξετάζει τις προοπτικές αξιοποίησης τους στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση. Στο μάθημα γίνεται σύντομη ανασκόπηση των σύγχρονων θεωριών της μάθησης, σε σχέση με την σχεδίαση και ανάπτυξη μαθησιακών περιβαλλόντων με τη συμβολή πολυμέσων. Στο βασικό μέρος του μαθήματος οι μαθητές συμμετάσχουν στηνhands-on μελέτη σύγχρονων εφαρμογών πολυμέσων (όπως εφαρμογές Web 2.0, κοινωνικά δίκτυα, mobile technologies, interactive surfaces, robotics, games/MMORPGs, εργαλία εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας) και μέσα από επιστημονικά άρθρα, εξετάζουν τη χρήση τους (ή τις προοπτικές αξιοποίησης τους) στην εκπαίδευση. To μάθημα διέπετε από ισορροπία θεωρίας και πράξης και σε μεγάλο βαθμό ακολουθεί προβληματοκεντρική μάθηση.


Μαθήματα προσφερόμενα από το Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΕΠΛ 604: Τεχνητή Νοημοσύνη

Στόχοι: Εισαγωγή στις θεμελιώδεις αρχές και τεχνικές που υποστηρίζουν και διέπουν τη λειτουργία συστημάτων λογισμικού τα οποία μπορούν να επιδείξουν κάποιας μορφής “νοημοσύνη”. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν ποια είναι η σύγχρονη αντίληψη για την Υπολογιστική ή Τεχνητή Νοημοσύνη ποια είναι τα κύρια προβλήματα που αυτή εξετάζει και ποιες είναι οι βασικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την επίλυση τους.

Περιεχόμενο: Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Ευφυείς Διεκπεραιωτές. Αναζήτηση. Ικανοποίηση Περιορισμών. Αναπαράσταση γνώσης και εξαγωγή συμπερασμάτων. Προγραμματισμός Δράσης. Αναπαράσταση χρόνου/αλλαγής. Εισαγωγή στη Μηχανική Μάθηση. Εισαγωγή στα Τεχνητά Νευρωτικά Δίκτυα. Μονοεπίπεδα και Πολυεπίπεδα perceptrons. Γενετικοί Αλγόριθμοι. Νευρωνικά ίκτυα τύπου Hopfield και μηχανές Boltzmann, Αυτοοργανούμενοι Χάρτες, Δίκτυα με Συναρτήσεις Αξονικών Βάσεων, Ενισχυτική Mάθηση.

ΕΠΛ 607: Γραφικός και Εικονικός Υπολογισμός

Στόχοι: Το μάθημα στοχεύει να διδάξει τις βασικές αρχές της ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας, της μηχανικής όρασης και γραφικών υπολογιστών. Οι τρεις αυτοί τομείς συναντώνται σε πληθώρα πρόσφατων εφαρμογών λόγω των ραγδαίων πρόσφατων εξελίξεων στην τεχνολογία υλικού και τους σχετικούς αλγόριθμους. Έμφαση θα δοθεί σε βιομηχανικές και βιο-ιατρικές εφαρμογές, καθώς επίσης σε εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας.

Περιεχόμενο: Δυαδική επεξεργασία εικόνων, ιστόγραμμα εικόνας, διακριτός μετασχηματισμός Fourier, γραμμικό και μη γραμμικό φιλτράρισμα εικόνων, συμπίεση εικόνας, ανάλυση εικόνας, ψηφιακή επεξεργασία βίντεο. Βασικές αρχές 3 γραφικών: αναπαράσταση αντικειμένων με πολυγωνική μορφή, μετασχηματισμοί, τοπικό και γενικό σύστημα συντεταγμένων, γράφημα σκηνής, ορισμός κάμερας και οπτικού πεδίου, προοπτική και ορθογραφική προβολή, αποκοπή στις δύο και τρείς διαστάσεις, σάρωση πολυγώνων, απόκρυψη πίσω επιφανειών, απόκρυψη επιφανειών με τις μεθόδους Z-buffer και Binary Space Partitioning Trees, τοπικός φωτισμός με τις μεθόδους flat, Phong & Gouraud shading, δημιουργία εικόνων σε πραγματικό χρόνο, εφαρμογές.

ΕΠΛ 608: Προγραμματισμός για Ηλεκτρονικά Παιχνίδια και Διαδραστικές Τεχνολογίες

Το μάθημα θα περιλαμβάνει ενότητες που σχετίζονται με την εισαγωγή στους υπολογιστές και τις γλώσσες προγραμματισμού, την επίλυση προβλημάτων, τον προγραμματισμός, την προδιαγραφή προβλήματος, τη έννοια του αλγορίθμου και του προγράμματος, και τη μεθοδολογία προοδευτικής εκλέπτυνσης (stepwise refinement), την αφαιρετικότητα προγράμματος και δεδομένων, τη δόμηση, άρθρωση, τεκμηρίωση και τεχνικές υλοποίησης καλού προγραμματισμού. Η διεργασία ανάπτυξης λογισμικού, σχεδίαση από πάνω προς τα κάτω, διάσπαση προβλήματος, επαναχρησιμοποίηση, απόκρυψη πληροφοριών, στρατηγικές δοκιμής και αποσφαλμάτωσης θα αποτελούν συμπληρωματικές ενότητες του μαθήματος.

ΕΠΛ 653: Τεχνολογία Λογισμικού Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών

Στόχοι: Το μάθημα θα προσφέρει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού. Παρακολουθώντας τις διαλέξεις, οι φοιτητές θα διδαχθούν τον σχεδιασμό της δομής ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού και των επιμέρους τμημάτων, την εικονική εξομοίωση φυσικών μοντέλων, τη χρήση διαφόρων τεχνικών ρεαλιστικής απεικόνισης κίνησης και αλλαγής μορφής αντικειμένων και αρθρωτών χαρακτήρων, την εφαρμογή αρχών τεχνητής νοημοσύνης στο σχεδιασμό συμπεριφοράς αυτόνομων χαρακτήρων, καθώς και μεθόδους βελτιστοποίησης του επιδιωκόμενου λογισμικού με σκοπό την αποδοτική εκτέλεση των υπολογισμών σε πραγματικό χρόνο. Στο εργαστήριο θα μάθουν πώς να χρησιμοποιούν τις παραπάνω τεχνικές μαζί με μια βιβλιοθήκη γραφικών (όπως η DirectX ή η OpenGL) για να υλοποιήσουν τα συνιστώντα μέρη ενός παιχνιδιού και να συνθέσουν το τελικό λογισμικό.

Περιεχόμενο: Σχεδιασμός και δομή παιχνιδιού, αναπαράσταση και απεικόνιση εικονικού κόσμου, εικονικές εξομοιώσεις φυσικών μοντέλων, σχεδιασμός αρθρωτών χαρακτήρων, animation, κίνηση και αλλαγή μορφής, χρήση συστημάτων μορίων για ειδικά εφέ, μοντέλα διαδραστικής κάμερας, αποδοτική ανίχνευση επαφής, πλοήγηση σε εικονικό περιβάλλον και άλλα μοντέλα συμπεριφορών για αυτόνομους χαρακτήρες.

ΕΠΛ 656: Γραφικά: Μοντελοποίηση και Ρεαλισμός

Στόχοι: Παροχή μιας γενικής άποψης των Γραφικών Υπολογιστών και των εφαρμογών τους. Αυτό προχωρά πέρα από τη δημιουργία απλών εικόνων και προς την αναζήτηση της αληθοφάνειας. Απαραίτητα συστατικά είναι η δημιουργία ρεαλιστικών και λεπτομερών μοντέλων καθώς και η πιστή προσομοίωση της συμπεριφοράς του φωτός και της κίνησης των αντικειμένων. Εξοικείωση με εφαρμογές, όπως η εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα, οι συνθετικές ταινίες, η οπτικοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Περιεχόμενο: Μοντελοποίηση. Παραμετρικές και πεπλεγμένες επιφάνειες. Τοποθέτηση κάμερας. Προβολές. Γραφική Σωλήνωση. Γενικός φωτισμός και Ρεαλισμός. Παρακολούθηση ακτίνας. Απόδοση μεγάλων μοντέλων, και τεχνικές επιτάχυνσης. Γενικές τεχνικές, animation, motion capture και animation χαρακτήρων.

ΕΠΛ 658: Ψηφιακή Επεξεργασία Βίντεο

Στόχοι: Βασική εξοικείωση με την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών επεξεργασίας και κωδικοποίησης βίντεο.

Περιεχόμενο: Βασικές αρχές αναλογικού και ψηφιακού βίντεο. Ανάλυση βίντεο στις συχνότητες, χωρική και χρονική ανάλυση οπτικού ανθρώπινου συστήματος. Σκηνή, κάμερα, και μοντελλοποίηση κίνησης, 3Δ κίνηση και προβολή. Δισδιάστατος υπολο γισμός κίνησης. Βασικές τεχνικές συμπίεσης. Κωδικοποίηση βάση κυματομορφής. Πρότυπα συμπίεσης βίντεο (Η.261 &ηά Η.263, ΜΡΕΟ-1, ΜΡΕΟ-2, ΜΡΕΟ-4, ΜΡΕΟ-7, ΜΡΕΟ-21).

ΕΠΛ 668: Μηχανική Όραση

Στόχοι: Το μάθημα θα καλύψει τα κύρια θέματα και έννοιες που αφορούν το αντικείμενο της Μηχανικής Όρασης. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των θεμελιωδών προβλημάτων της μηχανικής όρασης και των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται για την επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων με τη χρήση μαθηματικών μοντέλων και υπολογιστικών αλγόριθμων που αφορούν τη μηχανική όραση.

Περιεχόμενο: Βασικές έννοιες και μεθοδολογίες που αφορούν το αντικείμενο της Μηχανικής Όρασης. Σχηματισμός Εικόνας, επεξεργασία εικόνας, ανίχνευση χαρακτηριστικών, κατάτμηση εικόνων και ομαδοποίηση χαρακτηριστικών, επεξεργασία πολλαπλών εικόνων, μελέτη εφαρμογών.

 

Διατριβή Μάστερ

ΠΓΤ 580/ ΕΠΛ 700: Διατριβή Μάστερ

Απαιτεί την εκπόνηση έρευνας σε μεγάλη έκταση σε θέμα το οποίο θα συμφωνηθεί με τον επιβλέποντα καθηγητή. Το κείμενο της διατριβής θα συνταχθεί σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες συγγραφής. Η διατριβή ολοκληρώνεται σε τρία στάδια: 1) προετοιμασία και υποβολή λεπτομερούς ερευνητικής πρότασης προς τον επιβλέποντα, 2) υλοποίηση και εκτέλεση της ερευνητικής πρότασης, συγγραφή της διατριβής και υποβολή της στον επιβλέποντα, και 3) παρουσίαση της διατριβής ενώπιων του ακροατηρίου και εξέταση  της από επιτροπή ακαδημαϊκών.

Προαπαιτούμενο: επιτυχής συμπλήρωση του διδακτικού μέρους του προγράμματος ή μετά από έγκριση του Τμήματος.
Courses Description

Courses offered by the Cyprus University of Technology

MGA 511: Human-Computer Interaction

This course aims to introduce the importance of usability in interactive systems, explain the key concepts and theoretical foundations of the field of Human Computer Interaction (HCI) and provide students with HCI techniques for the design and evaluation of interactive systems. Upon completion of this course, students will be able to: Demonstrate detailed understanding of the importance of usability and the consequences of poor usability for interactive systems; Identify the theoretical foundations in cognitive psychology for human-computer interaction; Critically evaluate a user-centered design process for interactive systems, including analysis, design and evaluation activities; Illustrate and exemplify a professional awareness of the issues involved and potential approaches to be adopted in designing for diverse users; Interpret and apply a range of techniques for supporting the design process such as prototyping and design rationale; Compare and contrast user interface technologies; Design and conduct data collection using a range of techniques; Conduct effective usability evaluation using both user-based and expert-based evaluation techniques; Apply accurately and effectively an iterative, user-centered design process involving task analysis, user and stakeholder analysis, contextual analysis, requirement specification, conceptual and detailed design activities; Interpret HCI principles and guidelines, apply them to a variety of situations. The course is well balanced in theory and practice and to a large extent it adopts a problem based learning approach.

MGA 516: Design for Web Applications

The course aims at providing knowledge related to the fundamental principles, methodology and practices of design and development for – both static and dynamic – web applications. During the course, students have the chance to work with industry-standard client-side technologies such as HTML5, CSS3, Javascript and XML, as well as server-side technologies such as PHP; the knowledge of which is essential for the design and development of rich interactive applications. Students will also learn how to develop user-friendly, aesthetically and semantically sound, well-structured user interfaces (UI) – which are W3C-standards compliant and responsive on various environments/devices. Finally, the course aims to familiarize students with current content management systems (CMS) for the development, customization and maintenance of dynamic web pages. Prerequisite: Approval from the Academic Advisor.

MGA 518: Games Design

The lesson concerns the design of computer games and hence of interactive virtual worlds. Upon successful completion of the course, students will know both the theoretical and practical principles relating to the design and development of a game, the steps followed by the conception of a game until delivery to final users / players, the design process and development, theory and methods of using techniques that are integrated in computer games (e.g. animation, particle systems, collision detection) etc. On a practical level, the course will focus on the creation of resources / components of a game, their integration in search engine (unity 3D) and some key elements of interaction. At the end of the course students will be able to design and develop completed computer games. Prerequisite: Approval from the Academic Advisor.

MGA 519: Virtual Reality

This course will deal with virtual reality as a modern form of design of interactive multimedia applications in various fields. Students will gain theoretical and practical knowledge of the principles, design methodologies, systems capabilities and limitations of virtual reality. The course is divided into three sections. The first section consists of a historical overview of the evolution of virtual reality and presents concepts, hardware, software and methodologies associated with the development of virtual reality applications. In the second section of the course issues related to human perception in virtual environments are discussed. In the third part of the course examples of applications of virtual reality, are examined as to their effectiveness. During their assessment, students will design and evaluate interactive virtual reality systems. The teaching methods for this unit include delivery of theory, invited talks by external experts, presentations and discussions initiated by the students and practical work. Prerequisite: Approval by the Academic Advisor.

MGA 520: Applications of Three-Dimensional Modeling

The course begins with a theoretical and practical approach to learning basic principles on the three-dimensional digital space, the construction of three-dimensional models and the animation. The theoretical approach is achieved by presenting the basic principles of modeling and animation in real time environments (eg, low polygon count, proper rigging, animation cycles), and visual material for the investigation and analysis of the production process. The practical approach consists of applying various techniques and familiarizing with the use of the Autodesk Maya software, the construction of three-dimensional characters and spaces, the construction of selected animation cycles and the introduction to Unity software.

MGA 521: Narrative Structure

The course is addressed to students who want to develop a comprehensive understanding of the factors that shape the interactive multimedia industry as well as the techniques used to design applications in terms of script writing, structure and plot. In addition to developing their creative skills, students will have the opportunity to study and further develop the creative writing of a script and the opportunity to design part of the script in conjunction with the course MGA 520. The course consists of two modules: Α Theoretical part and a Practical part, where the final result will be the writing of the first chapter / level of a video game. The teaching method and approach is based on lectures, presentations and one on one meetings.

MGA 522: Interface Design for Digital Media

In this unit of study the students will be encouraged to develop critical skills and competencies in relation to the design and development of digital interfaces for a variety of multimedia devices. The students will apply the related theoretical principles combined with practical skills to develop effective interfaces through the use of industry-standard software. These interfaces will be developed in the class and during the lessons. The unit will cover issues such as Graphical User Interface (GUI), how to design for a user experience, composition and balance on the screen, appropriate typography for accessibility and legibility. In addition, experimental interfaces and transparent interfaces will also be investigated. It is a requirement for this lesson that students have some knowledge of Adobe Illustrator and Adobe Photoshop. This lesson comprises of roughly 80% practical exercises and 20% theory. For the practical part the students design interfaces and they are supervised by the tutor, while for the theoretical part they make presentations and discuss principles of effective interface design.

MGA 526: Project Management

The project management domain is concerned with the design, planning, organizing, management, control and evaluation for the implementation and achievement of predefined objectives in multimedia projects. During the lesson, established criteria relating to scope, schedule, budget and quality management are extensively analyzed. The module also examines the areas of risk management and respective mitigation plans as well as communication management amongst the project stakeholders, as these are essential for the success of projects in various contexts. Finally, the course examines various approaches for business initiation, planning and development, which are essential for gaining a competitive advantage in the creative and multimedia arts industry. Prerequisite: Approval from the Academic Advisor.

MGA 527: Creative Programming for Digital Media

The course will teach you how to further develop and apply programming skills to creative work. The course will also examine how creative technologies can be used in the development of software that make use of images, audio and graphics, and will concentrate on the application of the technical skills to creative projects. This course is ideal for anyone wishing to learn how to apply their technical skills to creative work ranging from video games to art installations and interactive music, and also for artists who would like to use programming in their artistic practice. The teaching methods for this Unit include delivery of theory, practical training and the completion of relevant projects. Prerequisite: Academic Advisor Approval.

MGA 528: Design for Multimedia

The course examines the role of art in modern multimedia applications by providing a framework where students explore and develop aesthetically progressive concepts and business practices. It aims to develop skills in art direction, storyboarding, character design, layout and virtual environments design, filmmaking and direction of photography, for the completion and presentation of the pre-production stage of different creative applications. Prerequisite: Approval of the Academic Director.

MGA 529: Contemporary Topics in Interactive Multimedia

This course deals with current issues in interactive multimedia. The course is shaped to include recent methodologies and cutting-edge issues in interactive multimedia applications and related fields. Prerequisite: Approval of the Academic Director.

MGA 541: Research Methods

This unit of study comprises a postgraduate introduction to social science research methods. The intention is to encourage and facilitate knowledge and skills that are necessary for the completion of research tasks. The unit includes an overview of the basic components of varied social science research methods, as well as their respective epistimologies and methodologies. In addition, the unit covers in detail: case studies, surveys, experiments, ethnography, phenomenology, grounded theory, action research, content analysis, the principles of qualitative research and mixed methods. Beyond the fostering of skills and knowledge on social science research methods, the unit explores how these can be applied to multimedia and design projects. This unit is based completely on theoretical content and instruction includes students presentations and discussions that are facilitated by the tutor.

MGA 545: Educational Multimedia

The course analyzes the educational potential of multimedia and examines their current and prospective application in formal and informal education. The course gives a brief overview of modern learning theories in relation to the design and development of multimedia/multimodal learning environments. For the main part of the course, students participate in hands-on examination of contemporary applications of educational multimedia (such as Web 2.0 applications, social networks, mobile technologies, interactive surfaces, robotics, games/MMORPGs, VR and AR tools) and through scientific articles, students review their use (or potential value) in educational contexts. The course is well balanced in theory and practice and to a large extent it adopts a problem based learning approach.


Courses offered by the University of Cyprus

CS 604: Artificial Intelligence

Objectives: Introduction to the fundamental principles, algorithms and techniques that support the operation of intelligent information systems. Upon completion of the course, the students should know the state of the art in Computational or Artificial Intelligence, the main problems under investigation in these areas, and the basic methods used for solving them.

Content: Introduction to Artificial Intelligence. Intelligent Agents. Search. Constraint Satisfaction. Knowledge Representation and Logic Planning. Introduction to Machine Learning. Introduction to Artificial Neural Networks. Single layer and Multi layer Perceptrons. Radial-basis Function Networks. Reinforcement Learning. Self-organizing Maps. Hopfield Neural Networks and Boltzmann Machines. Recurrent Neural Networks.

CS 607: Visual Computing

Content: Binary image processing, intensity transformations, the discrete Fourier transform, linear and nonlinear filtering, image compression, image analysis, basic principles of video processing. Basic principles of 3Dgraphics: polygonal representations, transformations, local and world coordinate system, scene graph, camera and field of view specification, orthographic and perspective projection, clipping in 2D & 3D, polygon rasterization, back face elimination, visible surface determination with the Z-byffer method and Binary Space Partitioning Trees, local illumination – flat, Phong & Gouraud shading, real-time graphics, applications.

CS 608: Programming for Games and Interactive Technologies

Objectives: Learning of theory and software development skills for understanding and solving computational problems that are common in the process of creating video games and other modern interactive applications. This is accomplished through the teaching of methods for analyzing problems, construction of suitable algorithms for their solution and their implementation, initially by using visual programming languages and subsequently third generation programming languages.

Content: Teaching material includes (a) introduction to the use of computers and programming languages for creating games and interactive applications, (b) analysis, specification and problem solving of applications in Computer Graphics, (c) program and data abstraction, (d) construction, articulation, documentation and implementation techniques for good programming practices, debugging and source code reuse, (e) hands on use of visual programming and scripting programming languages.

CS 653: Computer Games Software Technology

Objectives: Study in depth of the technologies of Electronic Commerce. Introduction to the software technology of client/server systems of e-Commerce and to Business Models of e-Commerce.

Content: Game structure and design, computer animation, movement and deformation, interactive cameras, visual simulation of physically-basedmodels, special effects using particle systems, collision detection, articulated characters, navigation and other behavioural models for autonomous characters.

CS 656: Computer Graphics: Modeling and Realism

Objectives: This course goes beyond the basics of digital image synthesis, looking at issues such as photo-realistic rendering, modeling and animation. A big component for this are the creation of realistic and detailed models as well as the faithful simulation of light transport. We will see how these can be applied to virtual and augmented reality. Students will acquire both the theoretical foundations as well as practical skills since a significant part of the course is the student project.

Content: Modeling, parametric and implicit surfaces, camera specification, projections of primitives. Graphics Pipeline. Local and global illumination, shadows, ray tracing and radiosity. Real-time rendering of large environments. Acceleration techniques.

CS 658: Digital Video Processing

Objectives: Basic familiarization with the application of current technology for processing and coding video.

Content: Basic of analog and digital video. Frequency domain analysis of video signals, spatial and temporal frequency response of the human visual system. Scene, camera, and motion modeling, 3D motion and projected 2D motion, models for typical camera/object motions. 2D motion estimation. Basic compression techniques. Waveform-based coding. Video compression standards (H.261 and H.263, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MPEG-7, MPEG-21).

CS 668: Mechanical Vision

Objectives: The objective of this course is to understand the basic issues in mechanical vision and the major approaches that address them. Through the duration of the course, vision is treated as a process of inference from noisy and uncertain data in order to answer the question of how computers can understand the visual world of humans.

Content: Basic concepts and methodologies relating to the subject of Computer Vision. Image information, image processing, feature extraction. Image segmentation, clustering, multiple-image processing, case studies.

 

Master Thesis

MGA 580/ CS 700: Master Thesis

Master Thesis requires the completion of extensive research on a subject to be agreed with the supervisor. The text of the thesis will be written in accordance with specific authoring guidelines. The thesis is completed in three stages: 1) preparation and submission of a detailed research proposal to the supervisor, 2) implementation and execution of the research proposal, thesis writing and submission of the thesis, and 3) presentation of the thesis in front of an audience and examination by an academic committee.

Prerequisite: successful completion of the curriculum of the program or after approval of the Department.