Επικοινωνια / Contact

Περισσότερες πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορούν να αναζητηθούν στον ετήσιο Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, στη διεύθυνση http://www.cut.ac.cy.

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να αποτείνονται για πληροφορίες στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας:

Κτήριο Ανδρέας Θεμιστοκλέους, Οδός Αθηνών, Λεμεσός
Λειτουργός Σπουδών: Μαρία Κελίρη-Γκαζάνη
Τηλέφωνο: 25 002531
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: maria.keliri-at-cut.ac.cy

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός: Γιώτα Θεμιστοκλέους
Τηλέφωνο: 25 002584
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: yiota.themistocleous-at-cut.ac.cy

Για πληροφορίες που αφορούν σε πιο εξειδικευμένα ερωτήματα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται στους συντονιστές του μεταπτυχιακού προγράμματος:

Εκ μέρους του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου: Δρ. Δέσποινα Μιχαήλ-Γρηγορίου  – despina.grigoriou-at-cut.ac.cy

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου:  Δρ. Γιώργος Χρυσάνθου – yiorgos-at-cs.ucy.ac.cy
More information about postgraduate programs offered at the Cyprus University of Technology can be found in the annual Postgraduate Studies Guide and on the University’s website at http://www.cut.ac.cy

Candidate postgraduate students may apply for information to the Department of Studies and Student Welfare:

Andreas Themistocleous Building, Athens Street, Limassol
Studies Officer: Maria Keliri-Gaziani
Phone: 25 002531
E-mail address: maria.keliri-at-cut.ac.cy

Assistant Secretary: Yiota Themistocleous
Phone: 25 002584
E-mail address: yiota.themistocleous-at-cut.ac.cy

For information on more specific questions, interested parties may also contact the coordinators of the postgraduate program:

On behalf of the Cyprus University of Technology: Dr. Despina Michael-Grigoriou – despina.grigoriou-at-cut.ac.cy

On behalf of the University of Cyprus: Dr. Yiorgos Chrysanthou – yiorgos-at-cs.ucy.ac.cy