Στοχοι & Προοπτικες / Aims & Goals

Στόχοι του προγράμματος

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο «Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών και Διαδραστικών Τεχνολογιών» (MSc Design and Development of Computer Games and Interactive Technologies) συνάδουν με τις ανάγκες της κυπριακής αγοράς για εργοδότηση άρτια καταρτισμένων επιστημόνων με εξειδίκευση στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων και τεχνολογιών όπως σχεδιασμό και ανάπτυξη διαδραστικών εικονικών κόσμων και ηλεκτρονικών παιχνιδιών και ανάπτυξης και μελέτης της χρήσης διαδραστικών τεχνολογιών και τεχνολογιών ψυχαγωγίας.

Προοπτικές

To μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Master’s στο Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών και Διαδραστικών Τεχνολογιών (MSc Design and Development of Computer Games and Interactive Technologies) στοχεύει να αναπτύξει τις απαραίτητες αναλυτικές και πρακτικές ικανότητες που απαιτούνται για την επαγγελματική σταδιοδρομία στο χώρο του σχεδιασμού ηλεκτρονικών παιχνιδιών και στην ανάπτυξη διαδραστικών τεχνολογιών.
Το πρόγραμμα βασίζεται στην εμπειρία των τμημάτων Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών (ΤΕΠΑΚ) και του τμήματος Πληροφορικής (ΠανΚυπ) για να παρέχει στους φοιτητές του μια διεπιστημονική κατάρτιση στον τομέα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές με πρώτο πτυχίο στην Πληροφορική ή τα Πολυμέσα ή άλλο συναφές θέμα. Το πρόγραμμα σπουδών λειτουργεί με τρόπο ώστε να παρέχει γνώσεις και εμπειρίες σε τεχνικά θέματα, θέματα σχεδιασμού, και θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικά με την αποτελεσματική και αποδοτική σχεδίαση ηλεκτρονικών παιχνιδιών και διαδραστικών τεχνολογιών.

Με την αποφοίτησή τους, αναμένεται ότι οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στην/στον:
●    Ανάλυση απαιτήσεων για το σχεδιασμό συστημάτων ηλεκτρονικών παιχνιδιών και διαδραστικών τεχνολογιών
●    Σχεδιασμό αποτελεσματικών και εύχρηστων διεπαφών χρήστη
●    Σχεδιασμό αλληλεπίδρασης σε συστήματα ηλεκτρονικών παιχνιδιών και διαδραστικών τεχνολογιών.
●    Αξιολόγηση της ευχρηστίας και της προσβασιμότητας συστημάτων
●    Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων λογισμικού
●    Ανάπτυξη τρισδιάστατων αλληλεπιδραστικών εικονικών κόσμων
●    Σχεδιασμό και ανάπτυξη ηλεκτρονικών παιχνιδιών για συγκεκριμένα πεδία εφαρμογών (π.χ. μάθηση, εκπαίδευση, ψυχαγωγία)
●    Χρήση εύρους εφαρμογών (software) ανάπτυξης ηλεκτρονικών παιχνιδιών και ενσωμάτωσης διαδραστικών τεχνολογιών (π.χ. συστήματα εικονικής πραγματικότητας, ανίχνευσης κίνησης χρήστη, αλληλεπιδρατικές επιφάνειες πολλαπλών σημείων αφής)
●    Διαχείριση έργων.


Aims of the program

The postgraduate studies in "Design and Development of Computer Games and Interactive Technologies" are consistent with the needs of the Cypriot market for the employment of well-trained scientists specializing in the design and development of such systems and technologies such as designing and developing interactive virtual worlds and computer games and developing and studying the use of interactive technologies and entertainment technologies.

Goals

The Master's Degree Program in "Design and Development of Computer Games and Interactive Technologies" aims to develop the necessary analytical and practical skills required for a professional career in the field of computer game design and development of interactive technologies.
The program is based on the experience of the Department of Multimedia and Graphic Arts (CUT) and the Computer Science Department (UCY) to provide its students with interdisciplinary training in the field. The program is aimed at students with a first degree in Computer Science or Multimedia or other related field. The curriculum works to provide knowledge and experience on technical issues, design issues, and theoretical approaches to efficient and effective design of computer games and interactive technologies.

Upon graduation, students are expected to have acquired specialized knowledge and skills in:
● Analysis of requirements for the design of computer games and interactive technologies
● Designing efficient and user-friendly user interfaces
● Interaction planning in computer games and interactive technologies.
● Assessment of usability and accessibility of systems
● Development of innovative software systems
● Developing 3D interactive virtual worlds
● Design and development of computer games for specific application fields (e.g. learning, education, entertainment)
● Use of a range of computer games development software and integration of interactive technologies (e.g. virtual reality systems, user movement detection, interactive multipoint touch surfaces)
● Project management.