Επιστημονικες Δημοσιευσεις / Scientific Publications

Οι πιο κάτω εργασίες προέκυψαν από δουλειές φοιτητών του μεταπτυχιακού προγράμματος σε συνεργασία με τους επιβλέποντες καθηγητές τους. Τα ονόματα των μεταπτυχιακών φοιτητών σημειώνονται με έντονο χρώμα.

The following works resulted from the work of graduate students in collaboration with their supervisors. The names of postgraduate students are marked in bright color.


N. Michael, M. Drakou and A. Lanitis. “Model-based generation of personalized full-body 3D avatars from uncalibrated multi-view photographs”, Multimedia Tools and Applications, 2016. (DOI: 10.1007/s11042-016-3808-1)

M. Drakou and A. Lanitis. On the Development and Evaluation of a Serious Game for Forensic Examination Training, 18th IEEE Mediterranean Electrotecnical Conference (MELECON2016), 2016.

K.E. Stavroullia, A. Ruiz-Harisiou, E. Manouchou, K. Georgiou, F. Sella, A. Lanitis. A 3D Virtual Environment for Training Teachers to Identify Bullying, 18th IEEE Mediterranean Electrotecnical Conference (MELECON2016), 2016.

E. Manouchou , K.E. Stavroullia, A. Ruiz-Harisiou, K. Georgiou, F. Sella, A. Lanitis.“ A Feasibility Study on Using Virtual Reality for Understanding Deficiencies of High School Students, 18th IEEE Mediterranean Electrotecnical Conference (MELECON2016), 2016.

G. Michael, K. Tsaparellas, G. Panis, C. P. Loizou and A. Lanitis. Towards Non-Invasive Patient Monitoring Through Iris Tracking and Pain Detection. XIV Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing (MEDICON2016), 2016.

C. Zavlanou and A. Lanitis. An Age Simulated Virtual Environment for Improving Elderly Wellbeing. XIV Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing (MEDICON2016), 2016.

Christofi, M. & Michael-Grigoriou, D. (2016). Virtual environments design assessment for the treatment of claustrophobia. VSMM 2016: 22nd International Conference on Virtual Systems & Multimedia. Kuala Lumpur, Malaysia.

Christofi, M. & Michael-Grigoriou, D. (2016). The effect of the appearance of our self-representation in a virtual world on our behavior: a survey. We-Me 2016: Womenpower Symposium. Limassol, Cyprus.

Christofi, M., Kyrlitsias, Ch., Michael-Grigoriou, D., Anastasiadou, Z., Michaelidou, M., Papamichael, I. & Pieri, K. (2016). A Tour in the Archaeological Site of Choirokoitia Using Virtual Reality: a Learning Performance and Interest Generation Assessment. 1 st International Workshop on Virtual Reality, Gamification and Cultural Heritage (VRGCH’ 2016), EuroMed 2016. Nicosia, Cyprus.

Pappa, G., Ioannou, N., Christofi, M. & Lanitis, A. (2016). Preparing student mobility through a VR application for Cultural Education. 1st International Workshop on Virtual Reality, Gamification and Cultural Heritage. Nicosia, Cyprus.

Kyrlitsias, Ch., &  Michael, D. (2016). Asch conformity experiment using immersive virtual reality. CASA 2016: 29th International Conference on Computer Animation and Social Agents. Geneva, Switzerland.

Christofi, M., Michael, D. (2016). Designing and evaluating virtual environments for the treatment of claustrophobia. 9th Cyprus Workshop on Signal Processing and Informatics (CWSPI). Nicosia, Cyprus.

Kyrlitsias, Ch., &  Michael, D. (2016). Influence by others’ opinions: social pressure from agents in immersive virtual environments. IEEE VR 2016 (posters). Greenville, SC, USA.

Kyrlitsias, Ch., Michael, D. (2015). Social pressure from agents in a virtual environment: an investigation of conformity level. 8th Cyprus Workshop on Signal Processing and Informatics (CWSPI). Nicosia, Cyprus.

Aristidou, K., & Michael, D. (2014). Towards building a diving simulator for organizing dives in real conditions. 22nd International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision 2014. Plzen, Czech Republic.